Пространствата на сълзи

2023 / 1:31 мин

Станимир Генов е художник, който разделя (или обединява) творческите си занимания между физическото и виртуалното, между живописта и дигиталното. През последните години той развива проекти, които преливат от едната реалност в другата, и се опитват да обхванат широкото поле от преживявания, които съвременната действителност ни предлага.

Новата му работа е провокирана от триптиха „Сълзи“, 2022, който запечатва деликатни и променящи се душевни състояния в един застинал образ. Художникът доразвива търсенията си чрез виртуална разходка из полетата на смисъла. Различният инструментариум не само му помага да изгради нова работа, но и да навлезе много по-надълбоко в емоцията.

Този интересен експеримент продължава разговора за възможностите на движещия се и на статичния образ. Чрез деликатен и задълбочен анализ Станимир Генов проправя път във все още непроучените полета на виртуалното. Пътешествието, което предприемаме заедно с него, е едновременно технологично атрактивно и силно емоционално.
Мария Василева

Проектът е осъществен с подкрепата на НФК, програма „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ“.

The spaces of tears

2023 / 1:31 min

Stanimir Genov is an artist who divides (or unites) his creative activities between the physical and the virtual, between painting and the digital. In recent years, he has been developing projects that spill over from one reality into the other, and attempt to encompass the wide field of experiences that contemporary reality offers us.

His new work is provoked by the triptych Tears, 2022, which captures delicate and changing states of mind in a frozen image. The artist further develops his search through a virtual walk through the fields of meaning. The different media tools not only help him to build new work, but also to go much deeper into emotion.

This interesting experiment continues the conversation about the possibilities of the moving and static image. Through a delicate and profound analysis, Stanimir Genov paves the way into the still unexplored fields of the virtual. The journey we take with him is both technologically attractive and highly emotional.
Maria Vassileva

Проектът е осъществен с подкрепата на НФК, програма „ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ“.

The project was implemented with the support of the National Culture Fund, the “CREATIVE SCHOLARSHIPS” programme.
NFK LOGO in PNG copy